In dit nummer van BMGNLow Countries Historical Review vindt u een integrale tekstuitgave van een verslag van de Blijde Intrede in Antwerpen van Maximiliaan van Oostenrijk in januari 1478, bezorgd door Mario Damen en Kim Overlaet. Klassiek historisch handwerk dus, maar wel gevoegd bij een opvallende analyse van deze Intrede, waaruit duidelijk wordt dat alle symboliek en allegorie waarmee zo’n ontvangst van een nieuwe landsheer gepaard ging, niet alleen het gezag van de vorst bevestigde. De intrede bood een unieke gelegenheid voor interactie tussen vorst en onderdanen, en tussen de onderdanen onderling.

De analyse van Damen en Overlaet sluit naadloos aan bij het artikel van Minne De Boodt. Zij laat zien hoe verhalen over opstanden in het veertiende-eeuwse Brabant niet alleen bevestiging boden van de bestaande machtsverhoudingen. Deze verhalen waren ook politieke instrumenten, gericht op beleidsverandering. De Boodt noemt deze teksten ‘een spiegel waarin de bestuurlijke elites de risico’s van hun beleid zagen opdoemen’.

Ook Lotte Jensen biedt een nieuwe interpretatie van een bekende bron: de vele Nederlandse liederen die eeuwenlang de grote rampen bezongen en daardoor een belangrijke nieuwsbron vormden. Daarnaast, zo stelt Jensen, boden deze liederen uiteraard ook lessen en vermaningen, en bevorderden ze verbondenheid en solidariteit tussen de toehoorders.

Interpretaties van archiefmateriaal, maar ook het beheer ervan, staan centraal in het uitgebreide Forum in dit nummer, dat tot stand is gekomen onder redactie van Alicia Schrikker. Het Forum is gewijd aan de organisatie en het gebruik van het archief van de VOC, en dan niet alleen zoals dat in het Nederlandse Nationaal Archief wordt bewaard, maar ook in een half dozijn archiefbewaarplaatsen wereldwijd. Het Forum bouwt voort op bijdragen aan het symposium ‘Rethinking the VOC’ dat in 2017 in het Nationaal Archief in Den Haag plaatsvond.

De bijdragen aan het Forum stellen verschillende en elkaar schijnbaar uitsluitende benaderingen voor. Manjusha Kuruppath bepleit een ‘global’ benadering, waarin ontwikkelingen wereldwijd met elkaar vergeleken kunnen worden en waarin vooral ook de impact van Azië op de Nederlandse cultuur centraal moet staan. Remco Raben stelt daar een lokaal-antropologische benadering tegenover in zijn pleidooi voor het gebruik van de VOC-archieven voorbij hun eigenlijke functie en in samenhang met ander materiaal. Michael Karabinos benadrukt dat archiefbewaarplaatsen een rol kunnen spelen in het ‘dekoloniseren’ van het VOC-archief, maar dat zij dat niet kunnen doen zonder de inbreng van historici met nieuwe vragen en interpretaties. Jos Gommans bepleit verdergaand empathisch onderzoek in VOC- en lokale archieven om zo dieper door te dringen tot de invloed van de VOC op de Nederlands-Indische cultuur. Al met al vormt dit Forum een hartstochtelijk pleidooi voor vernieuwende geschiedschrijving.

Namens de redactie,

DIRK JAN WOLFFRAM

From the Editors – Editorial

In this issue of BMGNLow Countries Historical Review you will find a complete text edition of a report on the Joyous Entry of Maximilian of Austria in Antwerp in January 1478, edited by Mario Damen and Kim Overlaet. This is a perfect example of classical historical labour, but added to it is a striking analysis of this Entry, which shows that all allegory and symbolism in such a reception of a new ruler served more than just the confirmation of his or her authority. The Entry offered a unique opportunity for interaction between ruler and subjects, and between the citizens themselves.

The analysis of Damen and Overlaet closely connects to the article written by Minne De Boodt. She shows how late Medieval stories about the fourteenth century rebellions in Brabant not only confirmed existing power relations, but were also political instruments aiming at policy change. De Boodt calls these texts ‘a mirror in which the administrative elites could foresee the risks of their policies’.

Lotte Jensen also gives a new interpretation to a well-known source: the many Dutch songs that for centuries spread the news about disasters in the Netherlands. According to Jensen, next to offering lessons and warnings, these songs also fostered connectivity and solidarity between the different listeners.

The interpretation and the conservation of primary sources are discussed in the Forum of this issue, composed by Alicia Schrikker. The Forum is dedicated to the organisation and use of the VOC archives preserved in the Dutch National Archives as well as in half a dozen archives all over the world.

The Forum is based on contributions to the symposium ‘Rethinking the VOC’ in the National Archives in The Hague in 2017 and proposes seemingly exclusionary approaches. Manjusha Kuruppath advocates a ‘global’ approach with worldwide comparisons and pivoting around the Asian impact on Dutch culture. Remco Raben on the other hand pleas for a local-anthropological approach by using the VOC archives beyond their proper function and in connection with other archives. Michael Karabinos emphasises that archival institutions can play a role in ‘decolonising’ the VOC archives, but that they need the input of historians with their new interpretations and questions. Jos Gommans calls for ongoing empathical research in VOC and local archives to permeate the impact of the VOC on the Dutch East Indian culture. All-in-all, this Forum passionately pleas for an innovative history writing.

On behalf of the editors,

DIRK JAN WOLFFRAM