In deze aflevering van BMGN-Low Countries Historical Review vindt u vier kloeke artikelen die de volle breedte van de geschiedbeoefening in de Lage Landen weerspiegelen. Daarmee is dit nummer een hommage aan onze vertrekkende redactieleden Kaat Wils en Nico Wouters, die de afgelopen jaren met niet aflatende inzet hebben gewerkt aan ons streven om van BMGNLow Countries Historical Review een internationaal erkend tijdschrift te maken van en voor eenieder die zich bezighoudt met de geschiedenis van de Lage Landen. Met ingang van de 134ste jaargang verwelkomt de redactie Idesbald Goddeeris en Marnix Beyen als nieuwe leden.

Hoe geschiedenis in de vijftiende eeuw al een politiek wapen was, blijkt uit de bijdrage van Lisa Demets, Jan Dumolyn en Els De Paermentier. Zij onderzoeken hoe de inwoners van de Vlaamse steden in laatmiddeleeuwse kronieken de geschiedenis inzetten in hun aanval op de heerschappij van Maximiliaan van Oostenrijk. Deze burgers grepen daarbij echter niet terug op gedeelde herinneringen over het recente verleden, zoals de theorie over ‘communicative memory’ veronderstelt, maar hanteerden juist een geschiedbeeld gebaseerd op veel oudere middeleeuwse kronieken en documenten.

In 1774 verbleef Denis Diderot enkele maanden in Den Haag. De encyclopedist genoot daar de gastvrijheid van de Russische diplomaat Dmitrii Golitsyn. In haar artikel ‘Layered Liberalism’ laat Lien Verpoest zien hoe deze diplomaat vasthield aan zijn eigen verlichtingsidealen in weerwil van het toenemende conservatisme van zijn Russische opdrachtgevers. Golitsyn was een succesvol bemiddelaar, maar minder gelukkig in het propageren van zijn voorliefde voor moderne wetenschap en liberalisme.

Paul van Trigt onderzoekt waarom discriminatie vanwege handicap niet werd opgenomen in de Nederlandse Algemene Wet Gelijke Behandeling van 1994. Hij wijst erop dat naast een voor de hand liggende verklaring als de complexiteit van het fenomeen ‘handicap’, ook de specifieke belangen van hulpverleners en de onverschilligheid van het politieke en bestuurlijke apparaat een wettelijke emancipatie van mensen met een handicap in de weg stonden.

Ook het weerbericht kan politiek geduid worden. Joris van Eijnatten bestudeert hoe het dagelijkse weerbericht in Nederlandse kranten sinds de Tweede Wereldoorlog een veranderende perceptie van Europa weerspiegelt. Hij deed dit door het aanleggen en analyseren van een grote dataset, waarmee zijn artikel tevens bijdraagt aan het toegankelijk maken van digitale onderzoeksmethoden.

Namens de redactie,

DIRK JAN WOLFFRAM

From the Editors – Editorial

This issue of BMGNLow Countries Historical Review contains four firm contributions that mirror the full scope of historiography in the Low Countries. It is a tribute to Kaat Wils and Nico Wouters, who have left the editorial board. In the past years they have dedicated themselves relentlessly to our efforts to turn BMGN – Low Countries Historical Review into an internationally renowned and leading journal for everybody involved in writing the history of the Low Countries. We are happy to tell you that, at the start of the 134th year, the editorial board warmly welcomes Idesbald Goddeeris and Marnix Beyen as new members.

In their contribution Lisa Demets, Jan Dumolyn and Els De Paermentier show how history was used as a political weapon as early as the fifteenth century. They investigated how inhabitants of the Flemish cities used history in late medieval chronicles when they challenged the authority of Maximilian of Austria. These burghers did not resort to the recent past, as the dominant theory on ‘communicative memory’ would suggest, but instead used an image of history based on much older medieval chronicles and documents.

In 1774, the French Encyclopédist Denis Diderot resided in The Hague for a few months, where he enjoyed the hospitality of the Russian diplomat Dmitrii Golitsyn. In her article ‘Layered Liberalism’ Lien Verpoest shows how Golitsyn stuck to his own enlightened ideals irrespective of the growing conservatism of his Russian mandators. He was a successful mediator, but less fortunate in the advancement of his love for modern science and liberalism.

Paul van Trigt, in his article, analyses why discrimination of disabled persons is not included in the Dutch Equal Treatment Act of 1994. Van Trigt points at the complexity of ‘disability’ as an obvious explanation, but also emphasises the specific interests of nursing staff and the indifference of the political and administrative field as explanations for the inhibition of the legal emancipation of the disabled.

Even the weather forecast may be explained in political terms. Joris van Eijnatten researched how since World War II the forecasts in Dutch daily newspapers mirror a changing perception of Europe. Van Eijnatten did so by creating and analysing a big set of data, which is why his article also contributes to the discussion of the use of digital research techniques by historians.

On behalf of the editors,

DIRK JAN WOLFFRAM