From the Editors – Redactioneel

Het laatste nummer van BMGN – Low Countries Historical Review van 2018 weerspiegelt huidige bezorgdheden en discussies, in die zin dat alle bijdragen zich richten op het complexe probleem van grenzen en begrenzingen. Louis Sicking biedt met zijn artikel, waarin hij de huidige trend van ‘verweven geschiedenissen’ (histoires croisées) volgt, een relevante herbeoordeling van de Jonker Fransenoorlog, een van de laatste periodes van het langdurig intern conflict tussen de Hoeken en Kabeljauwen in Holland. Dit conflict, traditioneel opgevat als een specifiek Hollandse kwestie, was in werkelijkheid nauw verbonden met een machtsstrijd die zich in die tijd in Vlaanderen ontwikkelde. Een ander perspectief op grenzen geven Samuël Kruizinga en Pepijn Lewis, die in hun bijdrage materiële grenzen als een vruchtbaar onderzoeksperspectief benutten. Zij laten zien dat de Deltawerken, die Nederland na de watersnoodramp van 1953 tegen de zee moeten beschermen, geen ‘onschuldige’ objecten zijn, maar het versteende resultaat van onderhandelingen en conflicten tussen verschillende partijen – politici, ingenieurs, verontruste burgers enzovoort – met elk een eigen perspectief, agenda en discursieve registers. Een voorzichtige analyse van het besluitvormingsproces maakt duidelijk hoe de beslissingen van de Nederlandse regering aangaande de Deltawerken tot in detail werden aangestuurd door de maatschappij die zij wil besturen. In haar bijdrage verkent Nicole L. Immler de poreuze grenzen tussen ideeën over gerechtigheid en historische trauma’s in de context van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949). Zij analyseert hoe Indonesische slachtoffers van de executies in Rawagede met de rechtszaken hierover in Nederland en met de daaropvolgende officiële Nederlandse excuses en financiële compensaties omgingen.

In dit nummer zijn ook twee discussiedossiers opgenomen waarin het net als in bovengenoemde artikelen gaat over het verkennen en overschrijden van grenzen. Het eerste debat richt zich op Nobel streven, het nieuwste boek van Frits van Oostrom, gespecialiseerd in de Nederlandse middeleeuwse letterkunde. In dit boek, waarin het onderzoek naar het leven en de literaire experimenten van de Hollandse aristocraat Jan van Brederode (gestorven in 1415) centraal staat, verkent Van Oostrom de traditionele, negentiende-eeuwse grenzen tussen geschiedschrijving en letterkunde. De discussie over Nobel streven laat de plus- en minpunten van dergelijke benaderingen zien. De eerste recensie werd geschreven door drie historici – Mario Damen, Sander Govaerts en Arie van Steensel – en het tweede door een letterkundige: Herman Brinkman. Het tweede discussiedossier richt zich op de grenzen van Europa en het daarmee verbonden politiek beleid. Als gevolg van de zwaar bevochten strijd om de geschiedschrijving te bevrijden van de dienstbare rol die ze speelde binnen negentiende en twintigste-eeuwse projecten als ‘natievorming’ en haar als een zelfstandige, wetenschappelijke discipline erkend te krijgen, wantrouwen contemporaine historici de huidige pogingen van politici om historische projecten te ondersteunen. Het onlangs geopende Huis van de Europese Geschiedenis in Brussel is wat dat betreft een bijzondere case study. Dit museum is het geesteskind van prominente leden van het Europese Parlement, en de curatoren hebben vervolgens de bijzonder lastige uitdaging aangenomen om de mogelijkheden en de beperkingen te verkennen van ‘de Europese geschiedenis’, een begrip dat niet kan worden losgekoppeld van eerdere interpretaties ervan door staten, naties en regio’s. Om die reden verzocht de redactie van BMGN – Low Countries Historical Review Leen Beyers, Chantal Kesteloot en Elizabeth Buettner, drie specialisten met uiteenlopende achtergronden, om het museum en de verschillende tentoonstellingen te beoordelen. Ten slotte vindt u in dit laatste nummer van 2018 een overzicht van alle artikelen en boekrecensies die in BMGN – Low Countries Historical Review zijn geplaatst.

Namens de redactie,

FREDERIK BUYLAERT

From the Editors – Editorial

The last issue of BMGN – Low Countries Historical Review for 2018 mirrors contemporary preoccupations, in that the contributions all pertain to the multifaceted issue of boundaries and borders. Continuing the recent trend towards ‘entangled histories’, the article by Louis Sicking provides a pertinent reassessment of the ‘Squire Francis War’, one of the last episodes in the long-lasting factional conflict between the so-called Hooks and Cods in the county of Holland. Traditionally considered as an affair that was particular to the county of Holland, this conflict was in fact closely connected with political struggles that took shape in the nearby county of Flanders. A different perspective on borders is developed in the paper of Samuël Kruizinga and Pepijn Lewis, which takes the materiality of borders as a fruitful lens of analysis. The dikes that came to constitute the flood defenses of the Netherlands after the catastrophic flood of 1953 are not ‘innocent’ material objects. Rather, they are the petrified result of negotiations and conflicts between various stakeholders – politicians, engineers, concerned citizens, and so on – each with their own perspectives, agendas, and discursive registers. A careful analysis of the decision-making process reveals how the decisions of the Dutch government, down to the specific technical details of dikes, were shaped by the society it aspires to govern. The contribution of Nicole L. Immler probes the porous boundaries between the concepts of justice and historical trauma in the context of the Indonesian War of Independence (1945-1949). She analyses how Indonesian victims of the Dutch military executions in Rawagede dealt with the law suits on this matter in the Netherlands and the following official apologies and financial compensations provided by the Dutch State.

In a similar vein, the current issue also includes two discussions that are all about crossing boundaries. First, there is the discussion pertaining to Nobel streven, the latest book by Frits van Oostrom, a specialist of medieval Netherlandish literature. As an investigation of both the actions and the literary experiments of the Holland aristocrat Jan van Brederode (d. 1415), Van Oostrom’s project explores the traditional, nineteenth-century distinction between history and literary studies, and the debate with his critics helps to identify the strengths and limitations of such approaches. One review is authored by three historians – Mario Damen, Sander Govaerts and Arie van Steensel – and another by a literary scholar: Herman Brinkman. The second discussion is all about the boundaries of Europe and those of its constituent polities. Proceeding from the hard-won struggle to free history as a scholarly discipline from its role as a handmaid to nineteenth- and twentieth-century projects of ‘building the nation’, historians are wary of the current attempts of political actors to sponsor historical projects. A special case study in this respect is the recently opened The House of European History in Brussels. This museum came into being as the brainchild of prominent members of the European Parliament, and its curators have tackled the daunting challenge to test the strengths and limitations of ‘European History’, a concept that cannot be understood in isolation from other interpretations of the past as developed by states, nations and regions. For this reason, the editors of BMGN – Low Countries Historical Review have invited three specialists from various backgrounds, Leen Beyers, Chantal Kesteloot, and Elizabeth Buettner, to assess the museum and its exhibitions. Lastly, this last issue of 2018 also provides an overview of the articles and book reviews published in BMGN – Low Countries Historical Review.

On behalf of the editors,

FREDERIK BUYLAERT