A special issue of BMGN – Low Countries Historical Review can shed new light on a particular subject in the history of the Low Countries, as was the case in the recent issue on iconoclasm. It can also take an element of history and link this to a new historical approach, as – even more recently – in the special issue devoted to the academic ‘persona’. Our current issue about the medical history of the Low Countries is set in the context of more general political, social and cultural developments, which in turn gave rise to a rethinking of medical history, both in the Low Countries and elsewhere. This is exemplified by the close connection between the development of health care in the Netherlands in the 1990s and the political culture of the time, in particular the persona of the minister responsible. Other revelations are links with political and social contradictions, demonstrating that the linguistic conflict was interwoven with the development of academic hospitals in Belgium, whereas the development of medical care in the Congo was characterised by the uneasy relationships between Catholic and Protestant missions and their dissimilar connections with the colonial authorities. The fight against salmonella in the Netherlands was a pawn in a profound ideological conflict about state intervention.

In the past, writing medical history was principally the domain of the medical profession, but today it is mostly carried out by specialist historians. This has led to placing it in the political, social and cultural context, as mentioned above. Moreover, the use of specific historical methods offers new insights into the development of medical care. This is apparent in the current special issue, where interviews and the biographical approach uncover the background of those demanding care, texts and illustrations of advertisements for patent medicines throw a new light on the degree of authority of doctors, and an analysis of architecture – material culture – offers a new perspective on the developments in psychiatry in the 1960s and 1970s.

Thus, specific political, cultural and social positions and developments have been inextricably and mutually linked to medical developments. Under the guest editorship of Kaat Wils, Frank Huisman and Joris Vandendriessche, the authors of this special issue set medical history firmly in the centre of general history.

Lastly, for a number of years the reviews in BMGN – Low Countries Historical Review have been published continuously and only online. From 2017 they will appear online in a special ‘review edition’, which will be augmented throughout the year. In addition, at the end of the year a pdf file with all the reviews from that year will be available to download. The file for 2016 is accessible now, so please visit www.bmgn-lchr.nl to obtain your copy.

On behalf of the editors,

DIRK JAN WOLFFRAM

Een themanummer van BMGN – Low Countries Historical Review kan een bijzonder onderwerp uit de geschiedenis van de Lage Landen opnieuw belichten, zoals recentelijk de Beeldenstorm, of een element uit die geschiedenis koppelen aan een nieuwe historische benadering zoals, nog recenter, in het themanummer gewijd aan de wetenschappelijke ‘persona’. In het voorliggende themanummer wordt de medische geschiedenis van de Lage Landen ingebed in een analyse van meer algemene politieke, sociale en culturele ontwikkelingen, die op hun beurt weer aanleiding geven tot het heroverwegen van de medische geschiedenis, ook buiten de Lage Landen. Dat kan gaan om de nauwe band tussen de ontwikkeling van medische zorg in Nederland in de jaren negentig en de politieke cultuur, meer in het bijzonder de ‘persona’ van de verantwoordelijke minister. Maar ook worden verbanden met politieke en sociale tegenstellingen zichtbaar gemaakt, waaruit blijkt dat de taalstrijd was verweven met de ontwikkeling van academische ziekenhuizen in België, terwijl de ontwikkeling van de zorg in Congo werd gekenmerkt door een moeilijke verhouding tussen katholieke en protestantse missies, en hun verschillende relaties met de koloniale overheid. De bestrijding van salmonella in Nederland was inzet van een scherp ideologisch conflict over staatsinterventie.

In het verleden was de medische geschiedschrijving vooral het domein van medici, maar tegenwoordig wordt deze vooral beoefend door geschoolde historici. Dat heeft geleid tot bovengenoemde politieke, sociale en culturele contextualisering. Toepassing van specifieke historische methoden biedt bovendien nieuwe inzichten in de ontwikkeling van de medische zorg. Dat blijkt ook uit dit themanummer. Interviews en een biografische benadering leggen de achtergronden van zorgvragers bloot. Tekst en beeld van medicijnadvertenties werpen een nieuw licht op de betrekkelijkheid van de autoriteit van de arts. Een analyse van architectuur, dus van materiële cultuur, werpt nieuw licht op de ontwikkelingen in de psychiatrie in de jaren zestig en zeventig.

Specifieke politieke, culturele en sociale tegenstellingen en ontwikkelingen waren en zijn dus onlosmakelijk en wederkerig verbonden met medische ontwikkelingen. Onder leiding van een gastredactie waarin onze eigen redactievoorzitter Kaat Wils steun kreeg van Frank Huisman en Joris Vandendriessche plaatsen de auteurs van dit themanummer de medische geschiedwetenschap nadrukkelijk midden in de algemene geschiedenis.

Tot slot nog een mededeling van huishoudelijke aard: de recensies van BMGN – Low Countries Historical Review werden al een aantal jaar doorlopend en alleen online gepubliceerd. Vanaf 2017 verschijnen ze online ook op een aparte plek in een speciaal ‘recensie-nummer’ dat gedurende het jaar gevuld wordt. Aan het einde van het jaar kunt u dan bovendien een pdf met alle recensies van dat jaar downloaden. Voor 2016 kan dat inmiddels ook, dus neem vooral een kijkje op onze website www.bmgn-lchr.nl.

Namens de redactie,

DIRK JAN WOLFFRAM